Brabant met een grote C

Magazine cover

Provincie steekt nek uit voor cultuur

BEKIJK DE FILM
Brabant C

Waaraan moeten

INITIATIEVEN VOLDOEN?

Ze hebben betekenis voor
talentontwikkeling.

Ze moeten (inter)nationale allure hebben
en van hoge kwaliteit zijn.

Het gaat om nieuwe initiatieven en
‘upgrading’ van bestaande initiatieven.

Ze dragen bij aan de
vrijetijdseconomie.

Ze moeten draagvlak hebben.

De provincie draagt maximaal
30% van de kosten bij.

Voor de andere 70% moeten initiatief-
nemers op zoek naar andere partners.

De minimale bijdrage is € 25.000.

brabant.nl

Meer weten?

j

brabant.nl

Meer weten?

k

'ONZE EIGEN MIDDELEN
ZIJN VAAK NIET
TOEREIKEND.'

Theo Ruikes

Terug

Terug

OVER
BRABANT C
STAAT VANDAAG
OOK EEN SPECIAL
IN UW REGIONALE
DAGBLAD.

Dat is ook opgemerkt door het ministerie en de Raad voor Cultuur. De provincie hoopt dat er hierdoor
meer landelijke aandacht en mid-delen komen voor kunst en cultuur
in Brabant. Maar het belangrijkste
is dat Brabant in 2020 een cultureel aanbod heeft van (inter)nationale allure. De provincie hoopt zo, naast de 2e economische regio, ook de
2e culturele regio van Nederland
te worden.

CULTURELE
REGIO

Met Brabant C steekt
de provincie haar nek uit.

'GEZAMENLIJK EEN
AANTREKKELIJKE
DYNAMIEK CREËREN.'

Hans Ouwendijk

Voorwaarden
deelname

Lees meer

Voorwaarden
deelname

Lees meer

Terug

Terug

De provincie steekt € 25 miljoen in het activeren van het netwerk en het onder-
steunen van initiatieven. Die laatste krijgen een bijdrage van maximaal 30% van de totale kosten. Om draagvlak te garanderen, moeten de initiatiefnemers zelf op zoek naar partners voor de
andere 70%. De provinciale bijdrage
is afkomstig uit de opbrengst van de verkoop van de Essent-aandelen.

ESSENT-
GELDEN

Brabant C is daarmee meer
dan een subsidieloket.

'VEELHEID AAN
NIEUWE IDEEËN
MOGELIJK MAKEN.'

Selçuk Akinci

Culturele
regio

Lees meer

Culturele
regio

Lees meer

Terug

Terug

Een typisch Brabantse aanpak dus, met
de provincie via het fonds in de rol van aanjager en verbinder. Nieuw is dat niet alleen de cultuursector wordt getriggerd. Ook bedrijven en maatschappelijke organisaties worden actief gestimuleerd om de krachten te bundelen. Zo ontstaat een creatief netwerk voor verrassende initiatieven van topniveau.

SAMEN-WERKEN

Als een vernieuwende aanpak voor investeren in cultuur, staat Brabant C voor samenwerking.

'EEN GOEDE
INVESTERING,
WANT ER IS HIER
ONGELOOFLIJK
VEEL POTENTIE.'

Piet Hein Eek

WELKE BETEKENIS HEEFT CULTUUR VOORAL VOOR U?

Poll:

WELKE BETEKENIS HEEFT CULTUUR VOORAL VOOR U?

Poll:

Aantrekkings-
kracht

Lees meer

Aantrekkings-
kracht

Lees meer

Terug

Terug

TOPCULTUUR
IN BRABANT

Kunst en cultuur betekenen veel voor
Brabant en de Brabanders.

Het ‘upgraden’ ervan is belang-
rijk. Voor de Brabander, die in
zijn eigen provincie van topcultuur
kan genieten. Voor de vrijetijds-
economie, die meer bezoekers en
bestedingen kan verwachten.
Voor bedrijven, die het vestigings-
klimaat zien verbeteren. En voor
de cultuursector zelf, die de kans
krijgt zich verder te ontwikkelen.

Brabant C is hierdoor een waar-
dig alternatief voor de culturele
hoofdstad die Brabant in 2018

WAARDIG ALTERNATIEF

hoopte te worden. Door nu vanuit Brabant C extra te investeren in
de kwaliteit van kunst en cultuur, krijgt de aantrekkingskracht van Brabant een flinke impuls. Het
gaat hierbij om ontwikkeling van nieuwe initiatieven en versterking van bestaande festivals en evenementen. Met bijvoorbeeld Playgrounds Festival, Fabriek Magnifique, Circo Circolo, Breda Photo en Theaterfestival Boulevard heeft Brabant al veel in huis.
De stap naar het internationale niveau en erkenning is concreet voorstelbaar.

Brabantse
aanpak

Lees meer

Brabantse
aanpak

Lees meer

Terug

Terug

'HET PROCES STAAT
CENTRAAL, NIET HET
EINDPRODUCT.'

Leon van Rooij

met
een

Provincie steekt
nek uit voor cultuur

Brabant C moet Brabant de 2e culturele regio
van Nederland maken.
De stichting, opgericht door de provincie, daagt
hiermee organisaties

en bedrijven uit om
met grensverleggende
initiatieven te komen.
Welke kansen ziet ‘cul- tuurminded’ Brabant?

Lees meer

Lees meer

Cultuur

DIRECTEUR PLAYGROUNDS DIGITAL ARTS FESTIVAL

Leon van Rooij,

“Voor ons festival is kennisuitwisseling op
het gebied van het digitale beeld sowieso
heel belangrijk. Met andere culturele
disciplines, maar ook met het onderwijs en
de industrie. Dit doen we door tijdens het
festival, vanuit ‘creatieve hotspots’ in
Brabant, het proces centraal te stellen en
niet het eindproduct. Dit willen we ook
elders in Europa gaan doen.

SAMENWERKING
Een nieuwe stap voor Playgrounds is het
opzetten van internationale projecten.
Hierin werken toonaangevende makers,
‘aanstormend’ talent, studenten, de lokale
creatieve industrie en internationale
festivals samen aan nieuwe interactieve
installaties, animatiefilms en performan-
ces. Centraal staat het delen van het
‘maak’-proces. Met duurzame samen-
werkingen tussen de verschillende
internationale partijen als doel.”

‘HET PROCES STAAT CENTRAAL, NIET HET EINDPRODUCT’

x

INDUSTRIEEL
ONTWERPER

Piet Hein Eek,

“Officieel is Brabant in 2018 geen
culturele hoofdstad, officieus natuurlijk
wel. We zijn met betrekking tot culturele
ontwikkelingen dé regio van Nederland.
Niet gek dus, dat het gereserveerde
geld alsnog wordt ingezet. Een goede
investering, want er is hier ongelooflijk
veel potentie. De kunst is om die handen
en voeten te geven. Waar ik aan denk?

CREATIEVE WIJK
Aan mijn concept van een georganiseerde
favela; een wijk, waar creatievelingen
goedkoop kunnen huren. In Londen,
Parijs en New York vind je deze plekken
in achterstandswijken. Het zijn de crea-
tieve pioniers die zo’n wijk met allerlei
activiteiten hip en trendy maken. En omdat
er een bescheiden huur wordt gevraagd
en er groeimogelijkheden zijn, zijn de
investeringen en risico's minimaal.”

‘ER IS HIER
ONGELOOFLIJK
VEEL POTENTIE’

x

CULTUURWETHOUDER
BREDA

Selçuk Akinci,

“Het culturele veld zit vol nieuwe,
innovatieve ideeën. Binnen de bestaande
structuren krijgen die niet altijd de kans.
Daar moet Brabant C het verschil maken:
vernieuwing herkennen en met een
financiële impuls die veelheid aan nieuwe
ideeën mogelijk maken. Het fonds moet
dus flexibel zijn en niet log, wil het een
succes worden. Co-creatie, innovatie,
grensoverschrijdend en sectoroverstijgend
denken zijn wat mij betreft kernwoorden.

VERBINDEN
Club Solo in Breda kan zo’n voorbeeld zijn,
waarbij depotstukken van verschillende
musea samenkomen in een nieuwe expo-
sitie. Of het inhoudelijk verbinden van
bestaande festivals, zonder daarbij de
eigenheid te verliezen. Het allerbelang-
rijkste is dat wij als beleidsmakers niet
al vooraf de invulling bedenken.”

‘VEELHEID AAN
NIEUWE IDEEËN
MOGELIJK MAKEN’

x

CEO VLISCO

Hans Ouwendijk,

“Als ondernemer juich ik het initiatief van
Brabant C toe. Vorig jaar tijdens de Dutch
Design Week hebben we met Vlisco voor
het eerst publiekelijk getoond wat we
al bijna 170 jaar doen. De enthousiaste
reacties bevestigden voor mij dat er grote
behoefte is aan verhalen over ons cultuur-
goed. En dan niet 1 keer per jaar, maar
doorlopend. Brabant C kan daar als
instituut vorm aan geven.

BEDRIJFSLEVEN
Samen met allerlei andere partijen,
waaronder het bedrijfsleven. Gezamenlijk
kunnen we een aantrekkelijke dynamiek
creëren. Door de creativiteit die Brabant
volop in huis heeft te vertalen naar de
relevantie voor vandaag en morgen. Bij-
voorbeeld met de hightech-toepassingen
van de toekomst.”

‘GEZAMENLIJK EEN AANTREKKELIJKE DYNAMIEK CREËREN’

x

UNITMANAGER JEUGDZORGPLUS BIJ JUZT

Theo Ruikes,

“Als jeugdzorgaanbieder ondersteunt Juzt
ouders en kinderen bij het opvoeden en
groeien. We besteden daarbij veel aandacht
aan de talenten van kinderen en jongeren.
Met sport, onze theaterproductie JustUs en
kunst. Zo werken we al jaren samen met de
Cultuurkantine in het succesvolle project
Kunstkameraden. Hierin maken onze
jeugdigen een kunstwerk, samen met
professionele kunstenaars.

JONGEREN
Helaas zijn onze eigen middelen vaak niet
toereikend om een goed project op te zetten.
Brabant C is een prachtig initiatief om nog
meer jongeren te laten deelnemen aan
kunst- en cultuurprojecten. Denk aan een
nieuw initiatief voor jongeren en hun ouders,
en aan de presentatie van onze eigen
theaterproductie op scholen in de regio.”

‘ONZE EIGEN
MIDDELEN ZIJN VAAK
NIET TOEREIKEND’

x

x

x

WELKE BETEKENIS HEEFT CULTUUR VOORAL VOOR U?

Poll:

x

http://www.brabant.nl/BrabantC

Brabant Magazine 15 - Cover

Brabant Magazine 15 - Groenfonds

Technology by MagStream Real Time Publishing